Zadzwoń do nas: 730 90 60 40
lub napisz wiadomość na: biuro@garazeinterstal.pl

Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce prywatności (dalej: Polityka) dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.garazeinterstal.pl (dalej: Strona).

Strona prowadzona jest przez „FPUH INTERSTAL” (adres: 34-623 Szczyrzyc 39), NIP: 737-207-04-72.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Polityką, w każdej chwili możesz skontaktować się z FPUH INTERSTAL, wysyłając wiadomość na adres biuro@garazeinterstal.pl

DANE OSOBOWE

W ramach działania Strony mogą być przetwarzanie, na zasadach określonych w Polityce, dane osobowe jej użytkowników. Dane osobowe użytkowników Strony są przetwarzane w szczególności zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych jest „FPUH INTERSTAL” (dalej: INTERSTAL).

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane także za pośrednictwem plików cookies.

Dodatkowo Użytkownik może podać dobrowolnie swoje dane rozliczeniowe oraz dane dostawy, a w szczególności dane w zakresie imienia i nazwiska, firmy, adresu, telefonu i adresu e-mail.

Dane użytkowników Strony są przetwarzane w szczególności w celu:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FPUH INTERSTAL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. realizacji reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. kontaktu z użytkownikiem Strony i klientami FPUH INTERSTAL (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. wystawienia faktury i uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. archiwalnym i statystycznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. realizacji przez FPUH INTERSTAL jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FPUH INTERSTAL może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią współpracującym, w szczególności w zakresie usług finansowo-księgowych, marketingowych i informatycznych, a także innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

BEZPIECZEŃSTWO

FPUH INTERSTAL dokłada starań, aby zapewnić poufność danych osobowych użytkowników Strony. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przez RODO.

FPUH INTERSTAL zapewnia, aby dane osobowe przetwarzane były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem (a w szczególności z RODO), rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

FPUH INTERSTAL opiera przetwarzanie danych osobowych na następujących podstawach:

 1. legalność – FPUH INTERSTAL dba o ochronę prywatności i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;
 2. bezpieczeństwo − FPUH INTERSTAL zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie;
 3. prawa jednostki − FPUH INTERSTAL umożliwia osobom, których dane osobowe są przetwarzane, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
 4. rozliczalność – FPUH INTERSTAL zapewnia należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikom Strony przysługuje, w każdym czasie:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. FPUH INTERSTAL prosi użytkowników Strony do zapoznania się z tymi przepisami. FPUH INTERSTAL informuje, że wskazane powyżej uprawnienia nie są - co do zasady - bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje użytkownikowi Strony zawsze, a mianowicie możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Użytkownik strony może zwrócić się do FPUH INTERSTAL z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na jego temat są w posiadaniu FPUH INTERSTAL i w jakich celach dane te są przetwarzane (wysyłając wiadomość na adres biuro@garazeinterstal.pl).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Stronę technologii kontrolujących ruch oraz plików cookies:

Cookies własne FPUH INTERSTAL wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

Ponadto Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Jednocześnie FPUH INTERSTAL wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. FPUH INTERSTAL korzysta w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

FPUH INTERSTAL umożliwia korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak na przykład subskrypcja profilu społecznościowego Facebook (fanpage). Korzystanie z tych funkcji powoduje wykorzystywanie plików cookies serwisu społecznościowego Facebook.

ZMIANY

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki jest publikowana na Stronie.

5/5 - (1 vote)

Wykonujemy konstrukcje stalowe w dowolnym rozmiarze i kolorze dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Skontaktuj się z nami!