Zadzwoń do nas: 730 90 60 40
lub napisz wiadomość na: biuro@garazeinterstal.pl

Reklamacje i Zwroty

 REKLAMACJE

 1. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Usług mogą być przesyłane przez Usługobiorcę:
  1. na adres e-mail biuro@garazeinterstal.pl;
  2. listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy, to jest: „FPUH INTERSTAL” (adres: 34-623 Szczyrzyc 39).
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko lub firmę zgłaszającego;
  2. adres zamieszkania;
  3. datę i miejsce montażu;
  4. szczegółowy opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego konsumentem z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług wynosi 12 miesięcy i regulowana jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny oraz ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca musi poinformować Usługobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@garazeinterstal.pl.
 3. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wystarczające jest jego wysłanie przed upływem terminu na odstąpienie.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie przysługuje Usługobiorcy w przypadkach enumeratywnie wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Jeżeli Usługobiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, umowę uważa się za niezawartą, a Usługobiorca będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od umowy.
 8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Usługę zrealizowano na rzecz Usługobiorcy będącego konsumentem w miejscu, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. Usługobiorca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy powstałej w wyniku realizacji Usługi będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca będący konsumentem, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5/5 - (3 votes)

Wykonujemy konstrukcje stalowe w dowolnym rozmiarze i kolorze dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Skontaktuj się z nami!