Zadzwoń do nas: 730 90 60 40
lub napisz wiadomość na: biuro@garazeinterstal.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU https://www.garazeinterstal.pl

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu https://www.garazeinterstal.pl (dalej: Regulamin) określa zasady składania zamówień na Usługi za pośrednictwem Serwisu, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki realizacji zamówień.
 2. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą odrębna umowa, niniejszy Regulamin jest podstawą stosunku prawnego pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, regulując w sposób szczegółowy jego postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy Strony związane są treścią zawartej umowy.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych. Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://www.garazeinterstal.pl.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę polegające w szczególności na zaprojektowaniu, wykonaniu, transporcie i montażu garażu blaszanego/wiaty blaszanej/bramy garażowej;
 2. Usługodawca – „FPHU INTERSTAL” (adres: 34-623 Szczyrzyc 39), NIP: 737-207-04-72
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
 4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://www.garazeinterstal.pl umożliwiający nabywanie Usług przez Usługobiorców.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest – przed skorzystaniem z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu – zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, Polityki prywatności, wymaganiami technicznymi i zasadami korzystania z Serwisu oraz ze wszelkimi innymi informacjami udostępnianymi przez Usługodawcę.
 2. Zapoznanie się z informacjami, o których mowa w ust. 1 Usługobiorca potwierdza przy składaniu zamówienia na Usługi.
 3. Jakiekolwiek informacje zawarte lub udostępnione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne, prawidłowe i właściwe działanie Serwisu na jakichkolwiek urządzeniach Usługobiorcy. Przed skorzystaniem z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest dokonać weryfikacji i sprawdzenia spełnienia wymagań technicznych potrzebnych do tych czynności.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oferuje możliwość składania zamówień na Usługi.
 2. Usługobiorca może składać zamówienia przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługi były wykonane zgodnie ze sztuką, aktualną wiedzą i zgodnie z ustaleniami Stron;
 4. Usługi oraz inne treści cyfrowe są prezentowane w Serwisie poprzez podanie ich nazwy, opisu, ceny, a w określonych przypadkach – zdjęcia, grafiki lub filmu.
 5. W celu nabycia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu:
  1. Usługobiorca dodaje interesującą go Usługę do wirtualnego koszyka klikając na pole „Dodaj do koszyka”;
  2. Po dodaniu Usugi do koszyka Usługobiorca ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka Usług, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Usługobiorca może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski;
  3. W dalszych krokach, w celu realizacji zamówienia, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, firmy, adresu, telefonu i adresu e-mail oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
  4. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Usługobiorcy o łącznej kwocie zamówienia brutto, Usługobiorca składa zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem;
  5. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Usługobiorcę adres e-mail potwierdzenie nabycia Usług.
 7. Po złożeniu zamówienia, Usługobiorca uzgodni z Usługodawcą specyfikację, która określać będzie istotne elementy konstrukcyjno-techniczne Usługi.
 8. Strony zobowiązują się do:
  1. podjęcia z najwyższą starannością współpracy koniecznej do prawidłowego wykonania zamówionej Usługi zgodnie z należytą precyzją oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki;
  2. udzielania sobie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usług;
  3. zaniechania wszelkich działań mogących wyłączyć lub utrudnić wykonanie Usług;
  4. bieżącego informowania się o wszelkich zmianach wynikłych w związku z wykonywaniem Usług.

V. CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenia za Usługi są prezentowane w Serwisie.
 2. Prezentowane wynagrodzenia za Usługi są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 3. Usługodawca może udzielać zniżek i rabatów na Usługi.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Usługobiorcę wyboru formy dostawy oraz formy płatności.
 5. Formy płatności za Usługi:
  1. gotówka bezpośrednio po montażu;
  2. przelew w wypadku przedpłaty;
  3. przelew z odroczonym terminem (do 21 dni) dla jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej i bez podpisu Usługodawcy.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Usługa zostanie wykonana w terminie maksymalnie 21 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia.
 2. Termin montażu zostanie wyznaczony przez Usługodawcę. Usługobiorca zostanie poinformowany o terminie montażu co najmniej 2 dni przed jego datą.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności wynikających ze zdarzeń zewnętrznych, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, to jest w szczególności zjawisk siły wyższej (zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego unikniecie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk itp.).

VII. REKLAMACJE

 1. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Usług mogą być przesyłane przez Usługobiorcę:
  1. na adres e-mail biuro@garazeinterstal.pl;
  2. listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy, to jest: „FPHU INTERSTAL” (adres: 34-623 Szczyrzyc 39).
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko lub firmę zgłaszającego;
  2. adres zamieszkania;
  3. datę i adres montażu;
  4. szczegółowy opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego konsumentem z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usług wynosi 12 miesięcy i regulowana jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny oraz ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca musi poinformować Usługobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@garazeinterstal.pl.
 3. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wystarczające jest jego wysłanie przed upływem terminu na odstąpienie.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie przysługuje Usługobiorcy w przypadkach enumeratywnie wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Jeżeli Usługobiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, umowę uważa się za niezawartą, a Usługobiorca będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od umowy.
 8. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Usługę zrealizowano na rzecz Usługobiorcy będącego konsumentem w miejscu, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. Usługobiorca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy powstałej w wyniku realizacji Usługi będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca będący konsumentem, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

 1. Jakiekolwiek zgłoszenia dotyczące awarii lub błędów w Serwisie mogą być przesyłane na adres e-mail biuro@garazeinterstal.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 2. Zgłoszenia dotyczące awarii lub błędów w Serwisie powinny zawierać szczegółowy opis, a także – w razie konieczności – załączniki w formie plików.
 3. Usługodawca w związku ze zgłoszeniem dotyczącym awarii lub błędów w Serwisie może żądać od Usługobiorcy dodatkowych wyjaśnień, a Usługobiorca powinien ich niezwłocznie udzielić.
 4. Usługodawca w związku ze zgłoszeniem dotyczącym awarii lub błędów w Serwisie dokonuje szczegółowej weryfikacji zgłoszenia Usługobiorcy, a następnie – w zależności od podjętej decyzji co do zgłoszenia – wdraża odpowiednie działania.
 5. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Usługobiorcy, to jest w przypadku potwierdzenia istnienia zgłoszonej awarii lub błędu w Serwisie, Usługodawca powiadomi zgłaszającego Usługobiorcę o planowanym terminie usunięcia awarii lub błędu oraz sposobie ich usunięcia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmian Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązuję od dnia opublikowania ich w Serwisie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w umowie o świadczenie usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą mają zastosowanie właściwe przepisy polskiego prawa.
 4. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do wykładni postanowień Regulaminu.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 roku.

Wykonujemy konstrukcje stalowe w dowolnym rozmiarze i kolorze dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Skontaktuj się z nami!

Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

X